Axudas ao financiamento dos proxectos de investimento empresarial (IGAPE, Galicia Inviste, IG408A)

Pendente de publicación convocatoria 2024 (xullo-agosto).

Condicións desta páxina: convocatoria 2023 

Convocatoria:

IG408A – Axudas para financiamento dos proxectos de investimento empresarial (fondos Galicia Feder 2021-2027) e dos préstamos parcialmente reembolsables (Instituto Galego de Promoción Económica, Xunta de Galicia)

Obxecto:

 • Proxectos de investimento empresarial xerais (IG253).
 • Proxectos de investimento en equipamento produtivo (IG287)

Modalidade:

Concorrencia non competitiva, ata esgotar crédito.

Compatibilidade con outras axudas:

Incompatibles para os mesmos investimentos.

Beneficiarios:

 • Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (pemes), calquera que sexa a súa forma xurídica, polo que tamén poderán acceder á condición de beneficiario as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, as actividades ou os comportamentos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.

Actividades subvencionables:

 • Bens de equipo: maquinaria de proceso, ferramentas (incluídos os moldes, persoais e acuñes) e outros bens de equipo relacionados co proceso produtivo e o proxecto de ampliación de capacidade presentado. O número de bens de equipo incluídos na solicitude de axuda non poderá ser superior a 3.
 • Útiles para provedores: entendidos estes como máquinas, ferramentas ou equipos e aplicacións informáticas conexas, non para o uso da solicitante no establecemento, senón para poñelos a disposición de provedores seleccionados para a produción de produtos por parte do provedor que servirán como materias primas ou produtos intermedios no proceso de produción da solicitante.
 • Equipamento para cuxa utilización sexa necesaria e imprescindible a súa instalación nos establecementos dos clientes da solicitante.

Investimentos subvencionables:

 • Activos fixos, materiais ou inmateriais.
 • Novos, excepto para a adquisición de construcións ou inmobles (non se admite a compra simplemente de terreos sen inmobles), ou para a adquisición de activos dun establecemento.
 • Exclusións: meras reposicións.
 • Investimentos:
  • Obra civil (construción nova, reforma, rehabilitación, adquisición)
  • Bens (maquinaria, instalacións, utensilios, equipamentos e medios de transporte específicos, aplicacións informáticas, outros) (máximo de 4 bens na liña de Proxectos de investimento en equipamento produtivo)
 • Investimento mínimo:
  • 50.000 € (liña investimento empresarial xeral)
  • 25.000 € (liña investimento en equipamento produtivo)
 • Investimento máximo: 800.000 € (importe convocatoria 2024)

Tipos de axudas:

 • A fondo perdido (mínimo hai que aportar un 25% con fondos propios):
  • Proxectos de investimento empresarial xerais: máximo 35% para micro e pequenas empresas, 25% para medianas.
  • Proxectos de investimento en equipamento produtivo: máximo 30% para micro e pequenas empresas, 20% para medianas.
 • Préstamos parcialmente reembolsables (proxectos cun mínimo de 500.000 €).

Outra información de interese:

 • Inicio dos investimentos: despois de realizar a presolicitude ou solicitude.
 • Prazo de execución: 18 meses dende resolución de concesión.
 • O tempo para resolver a axuda é de 5 meses.
 • A presolicitude está aberta (conta a orde de presentación antes da apertura da convocatoria).

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN? RELLENA EL FORMULARIO

Herramientas de Accesibilidad