Incentivos Económicos Rexionais

Obxectivo

 • Subvencionar o investimento en activos materiais e inmateriais, entre outros, para fomentar o desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro á creación, ampliación e modernización de proxectos empresariais en Galicia.
 • Corrixir os desequilibrios territoriais existentes na Comunidade Autónoma.

Prazo

 • Finalizará o día 31 de decembro de 2027.

Actividades ás que se dirixe

 • Industrias transformadoras e servizos de apoio á produción:
  • Que integren tecnoloxía avanzada.
  • Presten especial atención ás melloras ambientais.
  • Supoñan unha mellora significativa na calidade ou innovación do proceso ou produto.
  • Favorezan a introdución de novas tecnoloxías.
  • Presten servizos nos subsectores das tecnoloxías da información e as comunicacións.
  • Melloren as estruturas comerciais.
 • Establecementos turísticos e instalacións complementarias de lecer:
  • Que posúan un carácter innovador, especialmente no relativo ás melloras ambientais.
  • Que melloren as estruturas comerciais.

Quen pode solicitalas

 • Todas as empresas.

Sectores Económicos incluídos:

 • Servizos de apoio á industria:
  • Parques tecnolóxicos privados.
  • Almacenamento de datos, asesoramento e deseño de equipos informáticos.
  • Implementación de sistemas altamente tecnolóxicos.
  • Enxeñería de desenvolvemento industrial e melloras ambientais.
  • Outros servizos auxiliares á industria (reciclaxe, lavandería industrial etc.).
 • Loxística avanzada:
  • Grandes almacéns automatizados para a recepción, preparación e envío de mercadorías.
  • Deben presentar un desenvolvemento tecnolóxico avanzado e prestar servizos a outras empresas.
  • Non se subvencionan almacéns de materias primas, produtos intermedios ou terminados, nin instalacións de empresas dedicadas exclusivamente ao comercio sen actividade transformadora.
 • Sector turístico:
  • Establecementos turísticos e instalacións complementarias de lecer que:
  • Sexan innovadores, especialmente en materia ambiental.
  • Melloren o potencial endóxeno da zona.
  • Promovan o turismo rural, activo, especializado, a preservación da contorna e a innovación tecnolóxica.
 • Hoteis de nova construción, ampliación ou modernización (categoría mínima de 4 estrelas en cidades e 3 no resto). 
 • Instalacións complementarias de lecer que impliquen a necesidade de aloxamento (parques temáticos, acuáticos, zoolóxicos etc.) e que xeren un efecto de arrastre sobre ofértaa hostaleira.
 • Non se subvencionan campos de golf, instalacións deportivas locais nin actividades de lecer sen capacidade de atracción turística nacional ou internacional.

Canto se pode subvencionar?

 • Ata o 15% para grandes empresas.
 • Ata o 25% para medianas empresas.
 • Ata o 35% para pequenas empresas.
 • En proxectos con investimento superior a 50 millóns de euros, as porcentaxes máximas fíxanse segundo as Directrices sobre as axudas estatais de finalidade rexional.

Como se deben adquirir os activos

 • En propiedade polo beneficiario.
 • O pago debe materializarse efectivamente e na súa totalidade dentro do prazo de vixencia.
 • Excepcionalmente, pódese aceptar a adquisición mediante arrendamento financeiro, sempre que:
  • Os activos pasen a ser propiedade do beneficiario antes da finalización do prazo de vixencia dos beneficios.
  • Os pagos materializáronse efectivamente e na súa totalidade dentro de devandito prazo.
 • Investimento mínimo de 900.000 euros.
 • Creación de novos postos de traballo ou mantemento dos existentes.
 • Cumprimento das condicións específicas para proxectos de ampliación ou modernización.
 • Iniciación dos investimentos e gastos despois da presentación da solicitude.
 • Obtención da autorización ambiental correspondente se a actividade está suxeita a avaliación de impacto ambiental.

Investimento ou gastos computables

 • Activos fixos materiais novos: obra civil, bens de equipo (excepto transporte exterior).
 • Estudos previos do proxecto (ata o 50% para pemes).
 • Activos inmateriais (ata o 30% do investimento subvencionable).
 • Outros conceptos excepcionais en proxectos singulares.

 Tipos de apoio

 • Subvención a fondo perdido.

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN? RELLENA EL FORMULARIO

Herramientas de Accesibilidad