Colmena-abejas

Axudas á apicultura para Galicia 2022

Axuda da Consellería do Medio Rural (Xunta de Galicia): Resolución do 20 de maio de 2022 polo que se establecen, en réxime de concorrencia competitiva, as bases reguladoras das axudas para o fomento daquelas actividades destinadas a mellorar a produción e comercialización dos produtos da apicultura e proceder á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento MR506A e MR506B).

En Concorrencia Competitiva

 • Prazo de Solicitude: 21/05/2022 – 20/06/2022
 • Convoca: Consellería do Medio Rural (Xunta de Galicia)

Finalidade das axudas, contías e límites

Liña A: Asistencia técnica a persoas apicultoras e organizacións de persoas apicultoras.

Beneficiarios: cooperativas apícolas, organizacións representativas, agrupacións de defensa sanitaria e asociacións de apicultores, con personalidade xurídica propia, na medida que os seus integrantes cumpran os requisitos para seren beneficiarios dalgunha ou algunhas das axudas recollidas no Programa 2020-2022.

 • Liña A.1. Contratación de persoal técnico e especialistas para información e asistencia a persoas apicultoras, e membros destas entidades apícolas.

Gastos subvencionables: Contratación de persoal técnico como responsable da execución do programa que deberá ser, necesariamente, unha persoa licenciada en veterinaria.

Porcentaxe de axuda: ata o 90 %, cunha limitación de 27.000 € por técnico contratado.

Importe de axuda: 1 euro por colmea rexistrada na correspondente entidade apícola

 • Liña A.2. Organización, celebración e asistencia a cursos de formación e formación continuada.

Gastos subvencionables:

 • Custos de xestión e organización
  • Gastos de profesorado
  • Material didáctico
  • Alugamento de locais
  • Gastos de desprazamento e manutención de persoal docente
  • Custos de equipamento directamente vinculados á actividade formativa

Porcentaxe de axuda: ata o 90 %

 • Liña A.3. Medios de divulgación técnica, a través de folletos, catálogos e outras publicacións, así como de soportes audiovisuais e informáticos.

Porcentaxe de axuda: ata o 90 %

 • Liña A.4. Contratación de persoal administrativo.

Porcentaxe de axuda: ata o 90 %

Importe de axuda: máximo de 0,5 euros por colmea rexistrada na correspondente entidade apícola e sen superar os 15.000 euros por beneficiario.

Liña B: Loita contra as agresións e enfermidades da colmea

Beneficiarios: persoas apicultoras e entidades apícolas, incluíndo cooperativas de segundo grao.

 • Liña B.1. Tratamentos quimioterápicos contra a varroose, autorizados pola Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios.

Porcentaxe: ata o 90 % do seu custo.

Importe de axuda: Máximo de ata 2,5 euros por colmea, e co límite de 18.000 euros para o caso de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.

 • Liña B.2. Tratamentos contra a varroose autorizados pola Axencia Española do Medicamento e Produtos Sanitarios que sexan compatibles coa apicultura ecolóxica.

Porcentaxe: ata o 100 % do seu custo.

Importe de axuda: máximo de 5 euros por colmea que sexa obxecto dalgún tipo de tratamento, e co límite de 18.000 euros para o caso de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.

 • Liña B.4. Uso de produtos autorizados para a alimentación das abellas co fin de mellorar a vitalidade da colmea e renovación e/ou purificación de cera. Esta liña subdivídese en:
 • Liña B.4.1. Uso de produtos autorizados para a alimentación das abellas co fin de mellorar a vitalidade da colmea.

Porcentaxe: ata o 90 % do seu custo.

Importe axuda: 4 euros por colmea.

 • Liña B.4.2. Renovación e/ou purificación da cera.

Porcentaxe: ata o 90 % do seu custo.

Importe axuda: 6 euros por colmea

 • Liña B.5. Adquisición de trampas e atraentes para a captura, eliminación e control de Vespa velutina. Esta liña subdivídese en:
  • Liña B.5.1. Adquisición de trampas e atraentes para a captura e eliminación da Vespa velutina.

Gastos subvencionables:

 • 1 trampa en asentamentos de ata 10 colmeas.
  • 2 trampas en asentamentos de ata 25 colmeas.
  • 3 trampas en asentamentos de ata 50 colmeas.
  • 4 trampas en asentamentos de máis de 50 colmeas

Porcentaxe da axuda: ata o 100 % do custo das trampas e do atraente necesario para

un período de catro meses.

Importe da axuda: máximo de 5 euros por trampa, e 12 euros polo atraente que necesita cada trampa.

 • Liña B.5.2: Adquisición doutros métodos de captura, eliminación, disuasión e control de Vespa velutina.

Porcentaxe da axuda: ata o 70 %.

Importe da axuda: 3 euros por colmea.

Liña C. Racionalización da transhumancia.

Beneficiarios: persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas, cooperativas apícolas, organizacións representativas, agrupacións de defensa sanitaria e asociacións de apicultores, con personalidade xurídica propia.

Gastos subvencionables:

 • Adquisición, conservación e mellora dos medios de transporte. Material para o manexo das colmeas.
 • Sistemas de protección ou vixilancia antirroubo ou de xeolocalización das colmeas.
 • Mellora e acondicionamento de asentamentos, camiños e sendas, incluíndo a incorporación de marxes florais e barbeitos melíferos.
 • Cota do seguro de responsabilidade civil das colmeas.

Porcentaxe da axuda: ata o 80 % do seu custo.

Importe da axuda: 0,5 euros por colmea asegurada, no caso da cota de seguros.

Liña D. Medidas de apoio aos laboratorios de análise de produtos apícolas para axudas ás persoas apicultoras a comercializar e a valorizar os seus produtos.

Gastos subvencionables: Contratación de servizos de análise do mel e dos produtos apícolas por apicultores profesionais.

Porcentaxe da axuda: ata o 90 % do custo de contratación.

Importe de axuda: 1 euro por colmea e sen superar os 10.000 euros por beneficiario.

Liña E. Medidas de apoio á repoboación dos efectivos apícolas

Beneficiarios: persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas, cooperativas apícolas, organizacións representativas, agrupacións de defensa sanitaria e asociacións de apicultores, con personalidade xurídica propia.

Gastos subvencionables:

 • Investimentos para a cría de raíñas (núcleos de fecundación, incubadoras e material para inseminación artificial de raíñas).
 • Adquisición de raíñas de razas e/ou subespecies autóctonas para reposición de baixas.

Porcentaxe da axuda: ata o 70 % do custo de actuación.

Importe de axuda: máximo de 5 euros por colmea.        

Liña G. Seguimento de mercado.

Beneficiarios: entidades apícolas que inclúan como mínimo 1500 colmeas.

Gastos subvencionables:

 • Realización de estudos de mercado.
 • Elaboración de proxectos piloto sobre novos produtos apícolas e/ou novas formas para presentalos.

Importe de axuda: ata un importe de 10.000 euros por entidade apícola, cun límite máximo de 1 euro por colmea.

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN? RELLENA EL FORMULARIO

Herramientas de Accesibilidad